RODO

Uprzejmie informujemy, że jednoosobowe firma Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek, z siedzibą przy ul. Siostrzanej 7/5, 53-029 Wrocław (NIP: 883-112-81-84) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest jednoosobowa firma Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek, z siedzibą przy ul. Siostrzanej 7/5, 53-029 Wrocław (NIP: 883-112-81-84),
 2. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować drogą mailową na adres: [email protected],
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w stopniu niezbędnym do świadczenia usług opieki informatycznej, doraźnego wsparcia informatycznego a także doradztwa informatycznego oraz innych usług powiązanych / pokrewnych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania czy adresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu IP komputera.
 6. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczające technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer) oraz szyfrowanie dysków i innych nośników. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest w zabezpieczonym i zaszyfrowanym systemie informatycznym.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność utrzymania efektywnych kontaktów biznesowych z klientami celem świadczenia skutecznej opieki informatycznej na rzecz Klienta.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej, potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.
 9. Macie Państwo prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  5. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. Informujemy, że nie macie Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją nie podania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Państwa rzecz.
 11. Informujemy że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, z wyłączeniem firm hostingowych oraz operatorów telekomunikacyjnych z których usług Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek korzysta, podmiotu świadczącego usługi księgowe firmie Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia w uzasadnionych przypadkach wybranych informacji dotyczących Państwa danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 13. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 24.05.2018 r.